Hartuirea sexuala in Romania este reglementata in 4 acte normative, atat din sfera civila, cat si din sfera penala.

Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse pentru femei si barbati
Hartuirea sexuala este “situatia in care se manifesta un comportament nedorit cu conotatie sexuala, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, avand ca obiect sau ca efect lezarea demnitatii unei persoane si, in special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor”.
Aceasta situatie se poate petrece la locul de munca sau in alt loc in care persoana respectiva isi desfasoara activitatea, precum si in afara orelor de lucru: evenimente organizate de companie, cursuri, team-building-uri. Pot fi victime ale hartuirii sexuale nu numai angajatii unei companii, ci si aplicanti pentru un post, consultanti, studenti care fac practica, traineri, voluntari.

Pentru a fi considerat hartuire sexuala un comportament trebuie sa:
genereze atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare la locul de munca pentru persoana afectata;
influenteze negativ situatia persoanei angajate (la promovare, salarizare/veniturile de orice natura, acces la formare si perfectionare profesionala), in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala.

Ordonanta 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
Hartuirea sexuala este considerata discriminare bazata pe criteriul de sex.

Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoana, un grup de persoane sau o comunitate fata de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitati atrage raspunderea civila, contraventionala, daca nu intra sub incidenta legii penale.

Constituie contraventie, daca fapta nu intra sub incidenta legii penale, acel comportament care are ca scop sau vizeaza atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, indreptat impotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitati.

Este interzisa de asemenea victimizarea unei persoane, adica tratamentele adverse aplicate acesteia ca urmare a faptului ca persoana respectiva a depus o plangere pentru ca s-a considerat hartuita sexual. Exemple de comportamente considerate victimizare:
raspandirea de zvonuri rau-voitoare
repartizarea unui volum de munca foarte mare sau a unor termene de finalizare a sarcinilor nerealiste
critica constanta fata de performantele angajatului
refuzul de a o reprimi dupa concediul de maternitate
refuzul de a-i oferi bonus-uri
concedierea, transferarea pe un alt post, mutarea in alta locatie

Codul Penal

Hartuirea sexuala devine infractiune atunci cand este folosita amenintarea sau constrangerea in scopul de a obtine satisfactii de natura sexuala, de catre o persoana care abuzeaza de calitatea sau de influenta pe care i-o confera functia indeplinita la locul de munca si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. – Art. 2031

Codul Muncii

Codul Muncii contine prevederi indirecte legate de hartuirea sexuala, astfel:
Orice discriminare fata de un salariat este interzisa.
Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii.
Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare.
Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
   - dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
   - dreptul la demnitate in munca;

Obligatiile legale ale angajatorului

Pentru prevenirea si eliminarea oricaror comportamente, definite drept discriminare bazata pe criteriul de sex, deci si hartuire sexuala, angajatorul are urmatoarele obligatii:
sa prevada in regulamentele interne ale unitatilor sanctiuni disciplinare pentru angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajati prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin actiuni de discriminare
sa asigure informarea tuturor angajatilor cu privire la interzicerea hartuirii si a hartuirii sexuale la locul de munca, inclusiv prin afisarea in locuri vizibile a prevederilor regulamentelor interne ale unitatilor pentru prevenirea oricarui act de discriminare bazat pe criteriul de sex

Regulamentul intern trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:

reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor;
abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
reguli referitoare la procedura disciplinara (cum se aplica sanctiunile disciplinare)

Atunci cand se efectueaza un control al Inspectiei Muncii sau o ancheta a CNCD, reprezentantii legali ai angajatorilor (angajatori pot fi institutii publice sau agenti economici), precum si persoanele fizice au obligatia:
   a) sa puna la dispozitie orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectivului controlului;
   b) sa dea informatii si explicatii verbale si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
   c) sa elibereze copiile documentelor solicitate;
   d) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului si sa-si dea concursul pentru clarificarea constatarilor.

Nerespectarea acestor obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 200 si 1000 lei.